چرا با کاریک سایت بسازم ؟!
خط ویژه : 83315-021

ویجت ساز

توسط این بخش از سایت ساز کاریک می توان Html  جدول ها و بخش های درون سایت که شامل جزئیات ماژول هم می باشد ، را می توان ویرایش کرد . همچنین میتوان تغییر ساختار و ظاهری هر یک از ویجت های موجود در سایت ارزان را تغییر داد و به شکل دلخواه درآورد.
 
ویجت ساز کاریک