خط ویژه: 83315-021

پنل مدیریت پیامک کاریک

با تعریف اکانت سیستم پیامک می توانید مدیریت ایمیل ها و پیام ها را درون سایت خود انجام دهید . همچنین امکان اتصال به سیستم گردشکار و گزارش گیر را دارد تا بتواند با ارسال گزارش ها از سایت و نرم افزارهای متصل به وب سایت کارفرما را در انجام کارهای سایت و شرکت یاری رساند. و در ساخت سایت خود انرا بکار ببرید.
پیام خود را بنویسید
مشاوره فروش