نخستین سایت ساز ماژولار ایران

توسعه پذیری نامحدود

امکان انتقال به دیگر هاستها

گزارش ساز کاریک

مدیریت گزارشها و فیلدهای مورد نیاز، چاپ و خروجی اکسل از آنها به همراه نمایش نمودارهای میله ای و خطی برای گزارشگیری  . استفاده از بازه زمانی در نتایج گزارشگیری و تعیین سطح دسترسی در گزارشات سایت ساز کاریک .