ویجت ساز کاریک

توسط این بخش از سایت ساز کاریک می توان کد Html  سایت را ویرایش کرد . همچنین می توان ساختار و ظاهر  هر یک از ویجت های موجود در سایت را تغییر داد و به شکل دلخواه درآورد.
 
ویجت ساز کاریک