ثبت سایت


 • 1
  انتخاب قالب سایت
 • 2
  انتخاب دامنه سایت
 • 3
  ثبت مشخصات
 • 4
  تحویل سایت
مرحله سوم / انتخاب زیر دامنه سایت
  • دامنه
  • زیر دامنه
 • قالب نمونه :

 در مرحله آزمایشی وب سایت روی زیر دامنه ساخته می شود و پس از خریداری دامنه ، به آن منتقل می شود