درباره نام کاریک

کاریک برگرفته از زبان پهلوی ، که نزدیک به 1400 سال زبان رسمی  ایرانیان از زمان اشکانیان و ساسانیان، تا چند سده پس از اسلام بوده است. زبان پهلوی مادر زبان فارسی و بسیاری از واژه ها و دستور زبان آن با تغییری اندک همان است که امروز سخن می گوییم. 
واژه کاریک صفت است "کار"+ "یک" بخش نخست "کار" که در زبان پهلوی هم معنای امروز را داشت و "یک" آن صفت ساز زبان پهلوی است که امروزه "ک" آن افتاده و تنها "ی" صفت ساز است.
در فارسی "کار"+ "ی "  صفت کاری را می سازد پس معنای آن خیلی ساده است کاری و سودمند.

پس یک سایت ساز سودمند و کاری در کنار شماست و در کنار شما خواهد ماند.